CHIẾC VA LY LẠ XUẤT HIỆN PHÍA SAU GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ DALLAS CHÚA NHẬT 18-11– GIÁO DÂN PHẢI DI TẢN.