CỰU HẢI QUÂN TRUNG TÁ TRẦN ĐÌNH TRỤ ĐÃ ĐƯA CON THUYỀN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN HỒI HƯƠNG VỪA TỪ TRẦN