Hải Quân Đại Tá Nguyễn Từ Huấn, người Việt đầu tiên được đề cử thăng cấp Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ