INTERTREND MỞ VĂN PHÒNG DỊCH VỤ MỚI TẠI PLANO, TEXAS