TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 2019 TẠI DALAS-FT.WORTH